Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické elektrárny)

Aktualizováno: 
28/12/2010

Dne 30. listopadu 2010 byla ve sbírce zákonů uveřejněna částka 120.

S účinností od 1. března 2011 vstupují v platnost ustanovení čl. I bodu 2 a čl. II bodu 1 zákona č. 330/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Podle ustanovení čl I. bodu 2 Zákona se v případě elektřiny vyrobené využitím energie slunečního záření podpora vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem výrobny do 30kWp, která je umístěna na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí České republiky.

Aktualizace

Dne 28. prosince 2010 byla ve sbírce zákonů uveřejněna částka 144.

S účinností od 1. ledna 2011 vstupují v platnost ustanovení čl. I bodu 2 zákona č. 402/2010 Sb., kterým se mění Zákon.

Nově se do Zákona v části první za hlavu II vkládá nová hlava III, která zavádí do Zákona nový pojem – ODVOD Z ELEKTŘINY ZE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ.

Předmětem odvodu za elektřinu ze slunečního záření (dále jen „odvod“) je elektřina vyrobená ze slunečního záření v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v zařízení uvedeném do provozu v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010.

Poplatníkem odvodu je výrobce, pokud vyrábí elektřinu ze slunečního záření. Plátcem odvodu je provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy.

Základem odvodu je částka bez daně z přidané hodnoty hrazená plátcem odvodu formou výkupní ceny nebo zeleného bonusu poplatníkovi odvodu za elektřinu ze slunečního záření vyrobenou v odvodovém období.

Od odvodu je osvobozena elektřina vyrobená ze slunečního záření ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem výrobny do 30 kW, která je umístěna na střešní konstrukci nebo obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí.

Sazba odvodu ze základu odvodu činí v případě hrazení formou:

  • výkupní ceny 26 %,
  • zeleného bonusu 28 %.

Pro více informací můžete objednat daňové poradenství u naší společnosti FIN-PARTNER Accounting-Tax s.r.o.