Změna lhůt pro podání daňových přiznání a splatnost daní

V souvislosti s účinností zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“), se od 1. ledna 2011 oproti zažitým zvyklostem posouvají některé lhůty pro podání daňových přiznání, hlášení a vyúčtování.

Jedná se o lhůty, které jsou počítány podle týdnů, měsíců nebo let. Tato změna se netýků lhůt, které jsou počítány na dny (např. lhůta pro podaní a splatnost DPH) nebo lhůt, které jsou striktně stanoveny (např. lhůta pro podaní a splatnost silniční daň).

Lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a končí uplynutím toho dne, který se svým pojmenováním nebo číselným označením shoduje se dnem, kdy započal běh lhůty. Není-li takový den v měsíci, připadně poslední dne lhůty na jeho poslední den.

Termín podání některých (důležitých) daňových přiznání, hlašení nebo vyúčtování:

  • do 1. března 2011 – vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
  • do 1. dubna 2011 – daňové přiznání a splatnost daně z příjmů
  • do 1. května 2011 – vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou