Znalecká činnost - oceňování

Povinnost zpracování znaleckého posudku znalcem jmenovaného soudem vychází obvykle z ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Často se však znalecký posudek požaduje také v situacích, kdy zákon povinnost ocenění znalcem neukládá. Jedná se zejména o situace, kdy je potřeba stanovit hodnotu nakupovaného či prodávaného podniku, stanovení objektivizované hodnoty atd.

V rámci oceňování se specializujeme na:

  • oceňování nepeněžitých vkladů
  • oceňování podniků nebo jejich částí
  • oceňování pohledávek a nehmotného majetku
  • oceňování cenných papírů
  • oceňování jmění obchodních společností při fúzi, rozdělení a změně právní formy
  • oceňování majetkových práv a podílů v obchodních společnostech
  • oceňování derivátů kapitálového trhu
  • transferové ceny
  • posuzování úvěrové způsobilosti fyzických a právnických osob