Přehled uveřejněných mezinárodních smluv

18/02/2011
 • 11/2011 – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu
 • 12/2011 – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o zjednodušených postupech při přepravě minerálních olejů v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně prostřednictvím produktovodu
 • 13/2011 – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění status ostrova Svatý Bartoloměj vůči Evropské unii
14/02/2011
 • 7/2011 – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidovaný text Úmluvy o Mezinárodní družicové organizaci pro pohyblivé služby (IMSO)
14/02/2011
 • 8/2011 – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidovaný text Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
 • 9/2011 – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny Přílohy I Rámcové Úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu
 • 10/2011 – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Evropské úmluvy o osvojení dětí, vyhlášené pod č. 132/2000 Sb. m. s.
25/01/2011
 • 6/2011 – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o vzájemném poskytnutí užívacího práva k pozemkům pro výstavbu administrativně-služebních budov Velvyslanectví Československé socialistické republiky v Mongolské lidové republice a Velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Československé socialistické republice ze dne 4. června 1976, včetně Doplňku k Dohodě o vzájemném poskytnutí užívacího práva ze dne 29. června 1982, tvořícího její nedílnou součást, Dohody o vzájemném prodeji budov Velvyslanectví Československé socialistické republiky v Mongolské lidové republice a Velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Československé socialistické republice ze dne 4. června 1976 a Ujednání mezi Ministerstvem financí Československé socialistické republiky a Ministerstvem financí Mongolské lidové republiky o způsobu přepočtu národních měn na převoditelné ruble pro zúčtování výstavby objektů Velvyslanectví Československé socialistické republiky v Ulánbátaru a Velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Praze ze dne 1. března 1984
21/01/2011
 • 3/2011 – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
 • 4/2011 – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu o výsadách a imunitách Evropského organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
 • 5/2011 – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
07/01/2011
 • 1/2011 – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví České republiky v Berlíně, kterou česká strana oznámila německé straně změnu v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo a dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání
 • 2/2011 – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Kosovo
22/12/2010
 • 99/2010 – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování
 • 100/2010 – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky
 • 101/2010 – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Španělského království
 • 102/2010 – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.
17/12/2010
 • 98/2010 – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky na léta 2010 – 2013
14/12/2010
 • 97/2010 – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
30/11/2010
 • 96 / 2010 – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Islámskou republikou Afghánistán