Přehled zákonů uveřejněných ve sbírce zákonů

28/02/2011
 • 39/2011 – Nález Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2011 sp. zn. Pl. ÚS 15/10 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
 • 40/2011 – Nález Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2011 sp. zn. Pl. ÚS 13/09 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 odst. 3 a čl. 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 4/2008 o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností
28/02/2011
 • 41/2011 – Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry
 • 42/2011 – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
 • 43/2011 – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2008 Sb., kterou se vydává vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu
28/02/2011
 • 44/2011 – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • 45/2011 – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
 • 46/2011 – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2010 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011
23/02/2011
 • 35/2011 – Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2011–2014, 2,75 %
 • 36/2011 – Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
 • 37/2011 – Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
23/02/2011
 • 38/2011 – Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby
18/02/2011
 • 25/2011 – Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
 • 26/2011 – Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
 • 27/2011 – Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
18/02/2011
 • 28/2011 – Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony PDF
 • 29/2011 – Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2009 převyšujícího rozpočtovaný schodek
 • 30/2011 – Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony PDF
 • 31/2011 – Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 32/2011 – Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 33/2011 – Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
 • 34/2011 – Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
17/02/2011
 • 23/2011 – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.
17/02/2011
 • 24/2011 – Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
11/02/2011
 • 20/2011 – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
 • 21/2011 – Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1994 a vzoru 1997 a o změně vyhlášky č. 2/2007 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993
 • 22/2011 – Vyhláška o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech